Stanovy - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Přejít na obsah
Stanovy společenství vlastníků
platné od 29.3.2017, úpravy schválené shromážděním dne 29.3.2017

Název společenství:   Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Sídlo společenství:   Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem, 400 07

ČL. I
PŘEDMĚT ČINNOSTI

1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných  částí domu, vymezených způsobem stanovených v zákoně (dále jen „správa  domu“) a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.

2. Společenství zajišťuje zejména:
a) opravy a rekonstrukce společných částí domu včetně havarijní služby,
b) provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí  technických sítí a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a  sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových  prostorů v domě,
c) protipožární zabezpečení domu a jeho revize a opravy
d) revize a opravy rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých  vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé  užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky,  výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k  příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických  sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
e) revize a opravy domovní kotelny či výměníkové stanice,
f) zajišťování prohlídek a čištění komínů,
g) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům  jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich  spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
h) administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou  domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
i) vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou  společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto  příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
j) vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou  společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších prostředcích, které  jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
k) evidenci nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
l) vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
m) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků  jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a  provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi  disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů  schválených vlastníky,
n) vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky  byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném  účetním období.

3. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství:
a) pojištění domu s odpovědností za dodržení předepsaných termínů  jednotlivých plateb pojistného, s tím, že úhrada pojistného bude hrazena  z fondu oprav
b) plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných  částí domu (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují  vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie  nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů),
c) dodávka elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
d) dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
e) dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěného v  domě, případně od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům,
f) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.

4. Předmětem činnosti společenství může být dále v případech, kdy společenství zajišťuje služby:
a) vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,
b) vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhrady za služby,
c) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby,
d) vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
e) provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům  s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s  péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním  vlastníků jednotek.

5. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce,
včetně  příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k  zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady  spojené se správou domu, a to se souhlasem vlastníka jednotky.

6. Změny společných částí domu
a) Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny  účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.  Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách  společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň  velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje  společenství se souhlasem většiny všech členů společenství.
b) Opravami společných částí domu podle bodu 1 tohoto článku se rozumí  opravy nebo technické zhodnocení, jejichž hodnota přesahuje 150 000,00  Kč, nikoli běžné provozní opravy sloužící k uvedení do provozuschopného  stavu nebo havarijní opravy, které zajišťuje a o nichž rozhoduje výbor  společenství dle potřeby.
c) Na opravy, modernizace, rekonstrukce a technické zhodnocení společných  částí domu, jejichž hodnota přesahuje 150 000,00 Kč, je výbor povinen  provést výběrové řízení.
d) Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je buď ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena.
e) O přidělení zakázky rozhodne shromáždění na doporučení výboru, ten  doloží veškeré podklady, na základě kterých dospěl k doporučení  konkrétního dodavatele.
f) V případě havarijních oprav, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, se  výběrové řízení neprovádí. Výbor je však povinen postupovat při  zajišťování havarijních oprav i oprav a údržby v hodnotě nižší, než je  stanoveno v bodě 3 tohoto článku, s řádnou péčí.
g) O změnách pravidel pro užívání společných částí domu rozhodují  vlastníci jednotek nadpoloviční většinou všech členů společenství.

7. Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem
a) V souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen  "shromáždění") o ustanovení správce, může společenství zajišťovat  provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a  pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na  základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická  osoba.
b) Smlouva se správcem obsahuje:
vymezení činností, které bude správce vykonávat,
určení  způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními  prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,
povinnost  správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke  schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl  správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,
povinnost  správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce,  zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého  vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných  významných skutečnostech,
povinnost  správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své  činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domu a své  činnosti,
další náležitosti stanovené shromážděním.
c) O změnách osoby správce může rozhodnout výbor, přičemž takovéto změny  může výbor učinit pouze s platností do nejbližšího shromáždění, které je  buď potvrdí a jejich platnost prodlouží, nebo je zruší.
d) Uzavřením smlouvy se správcem podle bodů 1 až 3 nemůže být dotčena  výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí z občanského  zákoníku a z těchto stanov.

ČL. II
ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

1. Orgány společenství jsou:
a) shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen „shromáždění“),
b) výbor společenství (dále jen „výbor“)
c) kontrolní komise, rozhodne-li o tom shromáždění

2. Orgány uvedené v bodu 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství.  Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být  pouze fyzická osoba, která je členem tohoto společenství nebo je  zmocněným zástupcem právnické osoby - člena společenství, je ke dni  volby starší 18 let, má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná ve  smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, což  prokáže výpisem z Rejstříku trestů.

3. Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že  bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů  výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor, pokud nejde o jejich první  volbu.

4. Funkční období členů výboru činí dva roky a počíná dnem jejich zvolení.  Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu a místopředsedu. První  zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho  zasedání do zvolení předsedy.

5. Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v  počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s  určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož  funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce.  Pro náhradníky platí ustanovení bodů 3 a 4 obdobně.

6. Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu.

7. Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce. Její výši schvaluje shromáždění.

8. Člen výboru může být volen opětovně.

9. Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán,  jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z  činnosti voleného orgánu společenství, případně je-li neomluveně  nečinný po dobu nejméně šesti měsíců.

10. Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje  člen výboru písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je  účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme  odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o  odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po  doručení oznámení o odstoupení z funkce.

11. Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li  tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož  spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu  polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho  vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce  z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 členy.

ČL. III
SHROMÁŽDĚNÍ

1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.

2. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování:
a) o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle §4 zákona,
b) o schválení nebo změně stanov,
c) o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek,
d) o změně účelu užívání domu nebo bytu, změně stavby, jakož i o  modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných  částí domu
e) rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené  se správou společných částí domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto  příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
f) stanovení výše odměny členů výboru,
g) udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
h) o změně podlahové plochy bytu, úplném nebo částečném sloučení nebo  rozdělení jednotek, změně podílu na společných částech, změně v určení  společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
i) schválení účetní závěrky, předložené výborem, spolu se zprávou o  hospodaření společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s  ní související vykonávány správcem podle čl. I bodu 7, předkládá zprávu  rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,
j) o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě  o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. I,
k) o výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci usnesením shromáždění svěřeno výboru,
l) o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,  není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového  orgánu,
m) vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu  příslušným orgánem společenství podle občanského zákoníku a podle těchto  stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru,
n) o určení osoby správce, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení  smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o  rozsahu činnosti,
o) o rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,
p) o pravidlech pro užívání společných částí domu,
q) schvalování rozpočtu společenství,
r) o dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví občanský zákoník, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

3. Shromáždění svolává nejméně dvakrát v kalendářním roce výbor.  Shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří  mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat  shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají alespoň  jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto  shromáždění.

4. Pokud není zvolen výbor, svolává shromáždění vlastník, jehož  spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu  polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství  dnem jeho vzniku.

5. O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni  nejméně 30 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat  datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění nebo  informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady  seznámit.

6. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru,  kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání  shromáždění připravuje výbor.

7. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek,  kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční  většiny hlasů přítomných vlastníků.

8. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody,  rozhodne na návrh kteréhokoliv člena společenství soud. Jde-li o  důležitou záležitost, může přehlasovaný člen společenství požádat soud,  aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 3 měsíců ode dne  přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

9. K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení  vlastníka budovy podle bodu 2 písm. a), o schválení nebo o změně stanov  podle bodu 2 písm. b) a o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním  právu k jednotkám se souhlasem vlastníků příslušných jednotek podle bodu  2 písm. c) je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných  vlastníků.

10. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i  o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí  souhlasu všech vlastníků jednotek.

11. V případech, kdy je potřebný souhlas všech členů společenství, může být  tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi  shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které  obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy  členů společenství.

12. Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení souhlas všech vlastníků jednotek.

13. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá  svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost  shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné  znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny.  Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a  písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným  bodům.

14. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných  podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru.

15. Ustanovení bodů 13 a 14 se přiměřeně použijí pro zápisy z jednání výboru a kontrolní komise.

ČL. IV
VÝBOR

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor musí být alespoň tříčlenný.

2. Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

3. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený  člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný  podpis předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výboru.

4. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi  shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů.  Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech  vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických  podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

5. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se  schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho  předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru.

6. Nesvolá-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, může tak učinit  místopředseda. Není-li místopředseda zvolen, mohou zasedání výboru  svolat jeho další dva členové.

7. Výbor zejména:
a) jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,
b) svolává shromáždění, připravuje podklady a řídí a organizuje jednání,
c) rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu  rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li toto  rozúčtování za služby stanoveno zvláštním právním předpisem,
d) odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení,
e) odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,
f) sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb,
g) činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na  příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných  částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby,
h) má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než vlastník jednotky  dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství  zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti  společenství a dodávka služby nebyla přerušena.

8. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho  členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů  přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu  výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též  důvody tohoto nesouhlasu.

9. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní  povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského  zákoníku. Odpovědnosti se člen výboru zprostí tehdy, jestliže  nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství  škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápisu o jednání  výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

10. Jestliže některý člen výboru v průběhu svého funkčního období odstoupí  ze své funkce nebo je z ní odvolán shromážděním, nastupuje na jeho místo  zvolený náhradník. Není-li takového náhradníka, počet členů výboru se  automaticky snižuje. Pokud však počet členů výboru klesne pod 3, jsou  zbývající členové výboru povinni svolat do 30 dnů shromáždění k volbě  nového výboru. Do doby konání shromáždění vykonávají tito zbývající  členové výboru funkci statuárního orgánu společenství.

ČL. V
KONTROLNÍ KOMISE

1. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do  účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru potřebné  informace pro svou kontrolní činnost.

2. Kontrolní komise je nejméně dvoučlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.

3. Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména:
a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,
b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,
c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
d) může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření.

ČL. VI
VZNIK ČLENSTVÍ, EVIDENCE ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ

1. Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly  vlastnictví jednotek v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem  nabytí vlastnictví jednotky.

2. Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo  přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými  členy společenství.

3. Jména členů společenství při jeho vzniku jsou uvedena v příloze těchto  stanov. Seznam je uveden a aktualizován v knize členů společenství.

ČL. VII
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLEČENSTVÍ

1. Člen společenství má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,
c) volit a být volen do orgánů společenství,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,
e) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh  na úhradu za služby, které byly poskytnuty společenství,
f) nahlížet do všech podkladů týkajících se společenství a na svůj náklad  žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,
g) požádá-li o to, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě,
h) má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a  jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky  nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a  dokladů.

2. Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství  uvedené v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a těchto  stanovách, zejména má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy společenství, např. z  domovního řádu apod., plnit usnesení orgánů společenství schválená v  souladu s občanským zákoníkem a těmito stanovami, jakož i zajistit  jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,
b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných  zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce  technických zařízení,
e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů  společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby  neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v  případech, kde to stanoví občanský zákoník, provádět úpravy jen se  souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě  uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách  nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním  jednotku užívají,
g) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,
h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně  vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako  celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor  alespoň 3 dny předem,
i) oznámit bez zbytečného odkladu vlastníkům jednotek prostřednictvím  osoby odpovědné za správu domu převod či přechod vlastnictví jednotky  (povinnost převádějícího člena) a neprodleně vyrovnat veškeré závazky  vůči společenství; neuhradí-li převádějící člen společenství své závazky  vůči společenství, přechází tato povinnost na člena nabývajícího,
j) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli  potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se  správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že  takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí  převodce osobě odpovědné za správu domu,
k) oznámit nabytí jednotky do vlastnictví, včetně své adresy a počtu osob,  které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím  osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy  se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v  případě změny údajů uvedených v oznámení,
l) Oznamovat bez zbytečného odkladu společenství všechny skutečnosti  rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v  počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která  činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i  tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v  takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby,
m) předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby,
n) pro případ, že vlastník jednotku neužívá, je povinen sdělit výboru  svoji kontaktní adresu a telefonické (popř. e-mail) spojení,
o) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech  domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které  společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností  působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k  předcházení škod,
p) plně respektovat domovní řád, schválený společenstvím vlastníků a  zajistit jeho dodržování i nájemci a podnájemníky bytových jednotek. Za  jeho porušení může být výborem po vlastníku bytové jednotky vymáhána  smluvní pokuta dle pravidel tohoto domovního řádu. Takto získané  finanční prostředky budou vloženy do fondu oprav Společenství.

3. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen  se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní  uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na  společných částech domu, může člen společenství provádět jen na základě  smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.

Čl. VIII
ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

1. Členství ve společenství zaniká:
a) úmrtím člena společenství – fyzické osoby,
b) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
c) zánikem člena společenství - právnické osoby,
d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.

2. Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí  nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník.

ČL. IX
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ

1. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je  oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho  měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek  rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho  posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se  má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta činí patnáct dní.

3. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s  uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou  na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

4. Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a  pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.  Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady  společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

5. V naléhavých případech, může být o důležitých věcech rozhodováno také  mimo shromáždění, a to písemně na jedné listině či na více listinách,  které obsahují označení záležitosti, o níž je rozhodováno, datum a  podpisy členů společenství. Výsledek hlasování, společně s uvedením  hlasů pro nebo proti návrhu usnesení v rozdělení podle jednotek, bude  zveřejněn na nástěnce v domě

6. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Mění-li  se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech  nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v  důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech  vlastníků jednotek

ČL. X
ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPRÁVOU DOMU A POZEMKU
A ÚHRADA ZA SLUŽBY

1. Příspěvky a zálohy podle čl. VIII. bodu 2 písm. b) a c) platí členové  společenství měsíčně v částkách a v termínech stanovených shromážděním, a  to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.

2. O vyúčtování záloh podle čl. VIII bodu 2 písm. c) rozhoduje shromáždění jednou ročně.

3. Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na správu domu, rekonstrukce a  modernizace se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí  se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

4. Zálohy na úhradu za služby podle čl. VIII bodu 2 písm. c) je výbor  povinen jednou ročně rozúčtovat, a to nejpozději do 90 dnů po skončení  zúčtovacího období stanoveného zvláštním předpisem. Vzájemné vypořádání  přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů po vyúčtování  záloh.

ČL. XI
HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

1. Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek,  které skládají členové společenství na náklady spojené se správou částí  domu a pozemku a zálohově na úhrady za služby.

2. Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů  společenství zajišťováním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou osobu  (správce).

3. Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy  společenství po schválení účetní závěrky na základě rozhodnutí  shromáždění.

5. Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s  hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti  spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

ČL. XII
ZÁNIK SPOLEČENSTVÍ

Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených § 5 odst. 6 a 7 zákona.

Provedené změny dle odsouhlasení shromážděním překontroloval:
……………………………               ……………………………
Petr Trnovec                          Martin Jeřábek
předseda výboru                    místopředseda výboru


V Ústí nad Labem dne: 29. 3. 2017
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
DS: nndrzae
Stanovy
Domovní řád
Kamerový systém
Čipový systém
Požární řád
PO směrnice
© 2014 - 2020 Petr Trnovec
Kontaktní formulář
Návrat na obsah