Požární řád - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

SPOLEČENSTVÍ
Rozcestí 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
VLASTNÍKŮ
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
POŽÁRNÍ ŘÁD
Ve smyslu §32 vyhl. MV ČR Č. 24612001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o PO, zpracovaná pro
objekt: bytový dům
Rozcestí 721/1, 400 07, Ústí nad Labem

I.
POPIS VYKONÁVANÉ ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKA POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Popis objektu: Jedná se o dvanácti patrový bytový dům s 96 bytovými jednotkami.

Budova  slouží k ubytování osob. Nebezpečí požáru hrozí hlavně při nedodržování  pořádku, používání otevřeného ohně a tepelných spotřebičů. Nábytek,  lůžkoviny a uložené oděvní svršky jsou vesměs hořlavé látky, které při  vzniku požáru mohou způsobit silné zadýmení kouřovými zplodinami z  umělých hmot, které se při jejich výrobě používají.

II.
POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

K zamezení vzniku požáru je nutno dbát na dodržování protipožárních předpisů a to zejména:
•  Ve společných prostorách budovy platí zákaz kouření a používání  otevřeného ohně.
• Používání vadných tepelných spotřebičů, včetně kulem  na vlasy.
• Opravy elektrické instalace nebo plynových spotřebičů může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.
• Elektrické rozvaděče musí být uzavřeny a musí k nim být trvale zachován volný přístup.
•  Osvětlovací tělesa (žárovky, zářivky) musí být opatřeny kryty, nesmějí  se zakrývat textilem, papírem atp., musí být pravidelně zbavovány  prachu, pavučin a nečistot.
•  Chodby a schodiště slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na  nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty, ani na nich nesmí  být skladován jakýkoliv materiál.
•  Hasicí přístroje a zařízení pro zásobování požární vodou musí být  trvale přístupné, zajištěny proti pádu a nesmí se zakládat ani obkládat  různými předměty.
•  Při odchodu z bytové jednotky je povinností každého se přesvědčit, že v  místnosti je z hlediska požární ochrany vše v pořádku. Zkontroluje, zda  jsou zástrčky elektrických spotřebičů (iako jsou rádia, magnetofony,  holicí strojky aj.) vytaženy ze zásuvek, zda nebyly do odpadkového koše  odhozeny nedopalky cigaret.

Z  požárního hlediska vzniká v domě nebezpečí požáru vznícením lůžkovin,  oděvů nebo hořlavých odpadků, zejména při nedodržování zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm a světlem a používání tepelných spotřebičů,  a to zejména po odchodu z bytových jednotek.

III.
STANOVENÍ PODMíNEK PRO BEZPEČNÝ POBYT A POHYB OSOB

Osoby  pohybující se v prostorách domu si musí počínat tak, aby svým chováním a  jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, jsou povinni  dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu.

Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se zde.

Zpracoval:
Martin Trnovec, OZO PO
osv. MV ČR č. Z-OZO-114/2012

Schválil: .
Petr Trnovec
předseda výboru společenství

Datum zpracování: 16.3.2017
Účinnost: dnem schválení
©  2022 Petr Trnovec
KONTAKT
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Rozcestí 721/1
400 07 Ústí nad Labem
+420 778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Návrat na obsah