PO směrnice - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Přejít na obsah
POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Ve smyslu §32 vyhl. MV ČR Č. 24612001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o PO, zpracovaná pro
objekt: bytový dům
Rozcestí 721/1, 400 07, Ústí nad Labem

A) POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR, ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU
a/ provést opatření nutná pro záchranu požárem bezprostředně ohrožených osob
b/ uhasit požár, pokud je to možné, nebo provést nutná opatření k jeho lokalizaci
c/ vždy neodkladně ohlásit na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

určeným místem pro ohlášení požáru je: operační středisko HZS tlf. 150, 112

v hlášení uveďte: kde hoří /místo, adresa/
co hoří /co je ohroženo požárem, rozsah/
kdo volá a číslo telefonu z kterého je voláno
(Po ohlášení požáru vyčká volající u telefonu na možný zpětný dotaz).

B) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Požární poplach je vyhlašován voláním "HOŘÍ". Poplach pro jednotku HZS je vyhlašován telefonicky na operační středisko HZS.

C) POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENíÍPOŽÁRNÍHO POPLACHU
Osoby  nacházející se v objektu, pro který je vyhlášen požární poplach  ukázněně opouští ohrožené prostory vyznačenou únikovou cestou.
Po  příjezdu HZS se veškerá činnost řídí pokyny velitele zásahu. Na výzvu  velitele zásahu je každý povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc při  zdolávání požáru.

D) MíSTO A TELEFONNÍ ČÍSLO OHLAŠOVNY POŽÁRU
Operační středisko HZS   tlf. 150, 112

E) TELEFONNÍ ČíSLA TíSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Hasiči ČR  tlf. 150  Zdravotní záchranná služba  tlf. 155  Policie  tlf. 158  Městská policie  tlf. 156  Jednotné evropské číslo  tlf. 112

F) TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
Pohotovostní číslo ELEKTRO  tlf. 840 850 860
Pohotovostní číslo PLYN tlf. 1239
Pohotovostní číslo VODÁREN  tlf. 840 111 111

Zpracoval: Martin Trnovec, OZO PO
osv. MV ČR č. Z-OZO-114/2012

Schválil:
Petr Trnovec
předseda výboru společenství

Datum zpracování: 16.3.2017
Účinnost: dnem schválení
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
DS: nndrzae
Stanovy
Domovní řád
Kamerový systém
Čipový systém
Požární řád
PO směrnice
© 2014 - 2020 Petr Trnovec
Kontaktní formulář
Návrat na obsah