Kamerový systém - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

SPOLEČENSTVÍ
Rozcestí 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
VLASTNÍKŮ
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
Směrnice provozu kamerového systému
I.
Všeobecná ustanovení
1. Účel
Tato  směrnice stanoví postupy pro zpracování, uchovávání a správu záznamů  pořízených kamerovým systémem, který je provozován v bytovém domě  Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

2. Rozsah platnosti
Kamerový systém je provozován a tato směrnice je platná pro budovu bytového domu Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem

3. Seznam pojmů a zkratek
Pro účely této směrnice se rozumí:
a)  osobním údajem - jakákoliv informace týkající se určeného nebo  určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo  určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat  zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických  pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo  sociální identitu,
b)  citlivým údajem - osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo  etnickém původu, politických postojích, členství v odborových  organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za  trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a  genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj,  který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
c)  anonymním údajem - takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po  provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému  subjektu údajů,
d)  subjektem údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
e)  zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací,  které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a  to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se  rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,  zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,  předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo  kombinování, blokování a likvidace,
f)  shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor  postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího  uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,
g) uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,
h)  blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je  osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,
i)  likvidací osobních údajů - se rozumí fyzické zničení jejich nosiče,  jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších  zpracování,
j)  správcem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování  osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním  osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud  zvláštní zákon nestanoví jinak,
k)  zpracovatelem - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo  pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona,
l)  zveřejněným osobním údajem - osobní údaj zpřístupněný zejména  hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako  součást veřejného seznamu,
m)  evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový  soubor") - jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo  zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,
n)  souhlasem subjektu údajů - svobodný a vědomý projev vůle subjektu  údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních  údajů,
o)  příjemcem - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za  příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3  odst. 6 písm. g) zákona.

II.
Informace o kamerovém systému

1. Identifikace kamerového systému:
Kamerový systém v budově bytového domu Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem

2. Provozovatel a správce kamerového systému:
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1, IČ 254 376 66

1. Správce osobních údajů:
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1, IČ 254 376 66

2. Sídlo provozovatele a správce:
Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem

3. Odpovědná osoba správce:
Petr Trnovec, Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem, předseda výboru SVJ
Martin Jeřábek, Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem, místopředseda výboru SVJ

3. Účel zpracování osobních údajů
Účelem  zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana  života, zdraví a majetku, prevence před vandalismem, krádežemi a  poškozováním společných částí domu. Kamerový systém neslouží k  systematickému sledování osob.

III.
Popis kamerového systému

Kamerový  systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující  pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem  osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z  kamerového systému). Zvukový záznam není pořizován.
Kamerový  systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je  pořizován nepřetržitý záznam. Délka uložení záznamu je stanovena s  ohledem na účel pořizování a shromažďování osobních údajů na 7 dnů.  Kamerový systém je v současné době tvořen 33 kamerami. Kamery jsou ve  všech případech umístěny v interiéru budovy. Rozmístění jednotlivých  prvků systému v rámci budovy a zorná pole jednotlivých kamer jsou  uvedeny v příloze č. 1 „KAMEROVÝ SYSTÉM v budově bytového domu Rozcestí  721/1, Ústí nad Labem.

1. Soupis jednotlivých kamer:
a) Kamera 1
Umístění:       vstupní hala
Zorné pole:   část vstupní haly, poštovní schránky
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

b) Kamera 2
Umístění:       chodba
Zorné pole:   část chodby směrem k zadnímu vchodu, vstup do os. výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

c) Kamera 3
Umístění:       chodba
Zorné pole:   vstup ze zádveří, vstup na schodiště, dveře do kanceláře Společenství, vstup do nákl. výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

d) Kamera 4
Umístění:        nákladní výtah
Zorné pole:    kabina nákladního výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

e) Kamera 5
Umístění:       osobní výtah
Zorné pole:   kabina osobního výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

f) Kamera 6 (Hl. vchod)
Umístění:       hlavní vchod
Zorné pole:   vchod do domu, zvonkové tablo
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

g) Kamera 7 (zad. Vchod)
Umístění:       zadní vchod
Zorné pole:   zadní vchod do domu hlavní
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

h) Kamera 8 (schodiště)
Umístění:       schodiště
Zorné pole:   schodiště v suterénu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

i) Kamera 9 až 20 (patro 1 až 12)
Umístění:       schodiště
Zorné pole:   schodiště a balkón 1. až 12. poschodí
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

j) Kamera 21 (střecha)
Umístění:       vestibul na střeše
Zorné pole:   schodiště na střechu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

k) Kamera 22 až 33 (chodba 1 až 12)
Umístění:       chodba 1. až 12. poschodí
Zorné pole:   prostor před výtahy
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku


Přenos  dat mezi kamerami a úložištěm probíhá prostřednictvím sítě vedené po  UTP kabelu. Pro provoz kamerové sítě, do které jsou zapojeny kamery a  DVR, je vytvořena zvláštní síť. Přístup na kamery a přenos dat je navíc  zajištěn uživatelským jménem a heslem. Záznamy z jednotlivých kamer jsou  kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v kanceláři  Společenství v suterénu budovy.

Záznamy jsou pořizovány kontinuálně a ponechány po dobu 7 dnů. Přístup do kanceláře Společenství je sledován kamerovým systémem.
Datové  úložiště je uzamčeno v místnosti, do které je omezený a řízený přístup  osob. Správu sytému provádějí osoby uvedené v čl. II. odst. 2. Tito  pracovníci mají kompletní přístup k záznamům, které jsou chráněny  přístupovými údaji. O zásazích do konfigurace celého systému jsou vedeny  záznamy v provozním deníku kamerového systému. Provozní deník je uložen  v kanceláři Společenství.

Každý  přístup k záznamům a jeho účel, jsou uvedeny v provozním deníku  kamerového systému. Stejně tak jsou do provozního deníku zaznamenány  veškeré exporty záznamů s uvedením důvodu jejich provedení.

IV.
Možnost předání záznamů mimo Správce

Záznamy  pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce a to orgánům  činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového  řízení v případě  podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, a subjektu osobních  údajů na základě jeho žádosti v souladu s ustanovením § 12 zákona o  ochraně osobních údajů. V okamžiku pořízení kopie záznamu oprávněné  osoby informují subjekt údajů, tzn. osobu, které se záznam týká nebo na  kterém se vyskytuje současně s pachatelem události, tzn., že pokud je  pořízena kopie záznamu, dotčená osoba dostává informaci, že s údajem o  ní se bude dále pracovat. O každém takovém předání je proveden záznam v  provozním deníku. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po  dobu delší, než je uvedeno u jednotlivých kamer.

V.
Zákon o ochraně osobních údajů

Provozovatel  kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým  záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležité realizace  práv a povinností upravených v nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních  údajů). Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které  zaručují jednotlivci právo na soukromí.

VI.
Souhlas subjektů osobních údajů a informační a registrační povinnost

Ke  zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem  subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak  zpracování možné pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně  osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany  práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné  osoby. Dle stanoviska č. 1/2016 vydaného Úřadem pro ochranu osobních  údajů (dále jen „ÚOOÚ") sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a  vchody do nich, prostory dopisních schránek, vstupní dveře do domu,  vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště s ohledem na  další parametry kamerového systému zasahuje do soukromí v přiměřené míře  a není vyžadován souhlas subjektů osobních údajů. Správce je však  povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím  kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům  do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým  systémem v budově domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem jsou subjekty  osobních údajů vedle informačních tabulek informovány také  prostřednictvím této Směrnice, kdy je tato zveřejněna na webových  stránkách domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem.
Žádosti  subjektů osobních údajů o informace o zpracování osobních údajů dle §  12 zákona o ochraně osobních údajů, žádosti subjektů osobních údajů dle §  21 zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  přijímá předseda výboru Společenství.

VII.
Kategorie subjektů a osobních údajů

Subjekty  údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména členové  společenství, osoby bydlící v domě, jakož i další osoby, které vstupují  do prostor domu z jakéhokoliv jiného důvodu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato  směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena v kanceláři  Společenství v suterénu domu, písemně nebo v elektronické podobě je  poskytnuta všem vlastníkům bytových jednotek a zároveň je v elektronické  podobě na internetových stránkách společenství www.rozcesti721.cz.  Vlastníci bytových jednotek jsou s touto směrnicí povinni seznámit své  nájemníky (ČI. VIII odst. 2 stanov společenství).
V  příloze č. 1 „KAMEROVÝ SYSTÉM v budově bytového domu Rozcestí 721/1  Ústí nad Labem" je uvedeno rozmístění a zorná pole jednotlivých kamer.

Kontrola a aktualizace směrnice:
a) Kontrolu a případnou aktualizaci této směrnice provádí lx ročně její zpracovatel.
b)  Povinností každého vlastníka bytové jednotky je neustále sledovat její  aktuálnost a funkčnost a upozornit na její nedostatky a potřebu změn.
4.   Tato interní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, úprava  směrnice po rozšíření kamerového systému byla provedena dne 8. 3. 2017.


Petr Trnovec          Martin Jeřábek
Příloha č. 1
KAMEROVÝ SYSTÉM
v budově bytového domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem
©  2022 Petr Trnovec
KONTAKT
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Rozcestí 721/1
400 07 Ústí nad Labem
+420 778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Návrat na obsah