Informace - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

SPOLEČENSTVÍ
Rozcestí 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
VLASTNÍKŮ
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
Poplatek za odpad

vyhláška platnáod 1.1.2023

Od nového roku je v Ústí nad Labem opět zavedena povinnost platit poplatek za odpad. Týká se všech osob starších 18 let, nebo majitelů nemovitostí na území města. Poplatek činí 720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč. Poplatek je možné uhradit na inkasním oddělení magistrátu, nebo bankovním převodem na účet 882833329/0800. Jako variabilní symbol je potřeba uvést své rodné číslo bez lomítka. Poplatek musí být uhrazen nejpozději 30. 6. 2023, případně jej lze uhradit ve dvou rovných splátkách, první do 30. 6. a druhá do 31. 10. 2023. Kompletní informace včetně formulářů naleznete zde.
Odkládání předmětů u odpadových nádob

je černá skládkapokuta až 50 000 Kč

Upozorňujeme na zákaz odkládání nepotřebných předmětů u kontejnerů. Černá skládka je z pohledu zákona všechno, co není v koši nebo v kontejneru. Zákon č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) § 69 odst. 2) „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa“. Za tento přestupek lze uložit pokutu 50 000 Kč. Zároveň se dopouští porušení domovního řádu čl. V. odst. 6, za který může být uložena smluvní pokuta.
Nová povinnost vlastníků

Novelizace NOZplatná od 1.7.2020

S účinností od 1.7.2020 vešla v platnost novela občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), která kromě jiného upravuje i povinnosti vlastníka bytové jednotky vúči osobě odpovědné za správu domu (SVJ). Vkládají se odstavce 1 a 3, kdy musí vlastník předem oznámit stavební úpravu uvnitř svého bytu a předem oznámit podnikání nebo jinou činnost v bytě.

Celé znění § 1182 zák. č. 89/2012 Sb.:
(1) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu.
(2) Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
(3) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.

Výbor upozorňuje prodávající vlastníkykupující vlastníky

že v případě převodu vlastnického práva k jednotce jsou povinni podle § 7a odst. 3  písm. b) zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předat kupujícímu nebo nájemci bytu "Průkaz  energetické náročnosti budovy" nejpozději při podpisu kupní resp. nájemní smlouvy.

Dále jsou povinni podle § 1186 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou tzv. "Potvrzení o bezdlužnosti".
©  2022 Petr Trnovec
KONTAKT
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Rozcestí 721/1
400 07 Ústí nad Labem
+420 778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Návrat na obsah