Domovní řád - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

SPOLEČENSTVÍ
Rozcestí 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
VLASTNÍKŮ
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
Domovní řád
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

I. ÚVOD

1. Shromáždění vlastníků schválilo na své schůzi dne 18. 3. 2014 tento domovní řád.

2. Domovní řád zahrnuje i některá organizační pravidla.

3.  Účelem domovního řádu je, aby dům čp. 721 v ul. Rozcestí, Ústí nad  Labem (dále jen „dům“) byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni,  aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad  popsaných v tomto řádě je možné předcházet škodám, zajistit bezpečnost  při užívání domu, a snižovat náklady při jeho údržbě a opravách.

4.  Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které  užívají byty, společné prostory a zařízení v domě, tj. pro vlastníky  bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky  (dále jen „uživatel bytu“).

II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1.  Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními  dveřmi, uzavíracími ventily přívodu vody a elektroměrem. Součástí bytu  jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a  elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily, a  kromě hlavního potrubí odpadu.

2.  Společnými prostorami se rozumí části domu ve spoluvlastnictví všech  vlastníků jednotek, určené pro společné užívání, a to zejména základy,  svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce, schodiště a chodby včetně  dveří zajišťujících vstup do společných částí budovy, střešní plášť,  vstupní otvory-vchody, správní a úklidové místnosti, rozvody  elektroinstalací včetně slaboproudu, kanalizace, odpadů a vody,  bleskosvody a společné antény a anténní rozvody, technická zařízení na  společných částech budovy, společné sklepní prostory.

3.  Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen  podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve  stavu způsobilém k řádnému užívání. To znamená provádět včas potřebnou  údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní  uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.
4.  Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo  společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté.  Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo peněžní  náhrada.

5.  Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by  ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků či uživatelů ostatních  jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky  provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Modernizaci,  rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se  nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických  podílů na společných částech domu, může provádět vlastník jednotky pouze  se souhlasem tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Úpravy,  jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost  spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník  jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi  vlastníky jednotek v domě.

6.  Vlastník bytu musí písemně v dostatečném předstihu oznámit Výboru  rekonstrukci bytové jednotky. Povinností je ohlásit počátek a konec  prací.   

7.  Uživatel bytu nesmí provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž  by byla ohrožena statika domu nebo jinak narušena funkčnost technického  zařízení domu (plyn, voda, elektrotechnika, domácí telefon, televizní  anténa apod.)

8.  Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo ho přenechá k  dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby  dodržují domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí smluvnímu správci  domu SVJ, nebo výboru počet osob, které budou takto byt užívat, aby bylo  možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů. Pokud  by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním  řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výbor  společenství právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých  škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.

9.  Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej  navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou  korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu (e-mail, telefonní  číslo…) za účelem doručování nutných informací, pozvánek event.  zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných písemně.

10.  Nový uživatel bytu se spojí se smluvním správcem budovy SVJ za účelem  vyplnění prohlášení vlastníka bytové jednotky. To mimo jiné obsahuje  tyto údaje: jmenný seznam osob v bytě, rok narození, kontaktní údaje  (e-mail, telefonní číslo…), datum přistěhování.

11.  Uživatel bytu, který se stěhuje jinam má povinnost vrátit výboru klíče  či jiné vstupní medium od vchodových dveří a smluvnímu správci budovy  SVJ nahlásit stavy všech měřičů (nejlépe doložit podepsaný předávací  protokol mezi majiteli), oznámit výboru a smluvnímu správci budovy SVJ  svou novou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu (e-mail,  telefonní číslo…), datum odstěhování. Odstěhováním nezaniká uživateli  povinnost podílet se na úhradě nákladů za služby patřící k bytové  jednotce k datu prodeje. Skutečné náklady se zjišťují ročně při konečném  vyúčtování. Stejně tak SVJ nezaniká povinnost vrátit případné  přeplatky.  

12.  Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu společenství umisťovat na  vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní  stožár jakákoliv zařízení a předměty. Pro stavbu a instalaci venkovních  rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího  písemného souhlasu společenství. Stavební úřad může nařídit přeložení  nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo  bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

III. DENNÍ ŘÁD

1.  Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této  době, není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavače a jiné  hlučné zařízení a přístroje (roboty, vrtačky atd.), hlučně se bavit a  způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní a  rozhlasové přijímače nebo jiné hudební přehrávače tak, aby jejich zvuk  nepronikal do okolních bytů. V této době se také nesmí používat domácí  automatické pračky, zvláště pak v případech, kdy je jejich umístění  zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu odpovídají i za hluk, který mohou  způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností  tomu zabránit.

2.  Uživatelé jsou povinni ověřit uzavření vstupních dveří. Každý nahlášený  uživatel má právo na jeden klíč, či jiné vstupní medium ke vstupním  dveřím. Sklepní prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí.  Klíče od ostatních společných prostorů a zařízení domu, včetně těch  prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle  rozhodnutí výboru uloženy na určeném místě.

3.  Výbor prostřednictvím vlastníků jednotek a nasmlouvanou osobou je  povinen zajistit pořádek a čistotu v domě. Nasmlouvanou osobou je  zajišťován pořádek přízemí domu včetně vstupu do domu. Do nasmlouvaných  prací ve výše uvedených společných prostorách patří zejména mytí a  stírání schodů a chodeb kolem výtahů v jednotlivých podlažích, udržování  čistoty ve společných prostorách a ve sklepě, čištění sklepních oken,  zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové šachty a  kabiny.

4.  Ostatní prostory domu, tj. chodby přiléhající k bytům na jednotlivých  podlažích si uklízejí obyvatelé domu sami pravidelným střídáním ve svých  podlažích, s tím, že je nutno mýt chodby podle potřeby, nejméně však  jednou za týden. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí  společné prostory (při malování, stěhování apod.) je povinen neprodleně  po ukončení prací odstranit způsobené znečištění na vlastní náklady.

IV. TECHNICKÝ PROVOZ

1.  Z obecně platných předpisů a ze Stanov společenství vyplývá pro  vlastníky bytů povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K  zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní  údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, odečet stavu  vodoměru, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V  zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit  přístup k vodovodní nebo elektrické instalaci a ke kanalizačnímu svodu.  Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným  vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů (viz bod 1. čl. II  tohoto Domovního řádu).

2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří:
a) uvnitř bytu
- nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma používat
- plynové spotřebiče pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu,  se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů,
- průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
b) společné prostory
- dodržovat pravidla protipožární ochrany,
- udržovat pořádek a čistotu,

3.  Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a  revize ve společných prostorách domu budou organizovány správcem domu a  budou hrazeny z fondu oprav Společenství.

V. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
a) domovní vchodové dveře zůstávají neustále uzavřené. Do domu lze umožnit  vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou  legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele  bytu, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy opravářů jsou buď  očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem od správce domu.
b) každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce,  zejména při manipulaci s elektrickými spotřebiči a při odchodu z bytu se  přesvědčit, zda jsou všechny přívody vody, el. proudu vypnuty.
c) každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro  veškerá tísňová volání (hasiči, lékařská služba, policie).
d) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní  zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování  v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2.  Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické a rozvodné skříně do  jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je  povolena pouze oprávněným osobám.

3. Vstup na střechu domu je dovolen pouze oprávněným osobám.

4.  Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být  stále volně průchodné. Není povoleno na nich umísťovat nebo skladovat  hořlavé materiály.

5.  V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele  zvoláním „HOŘÍ“, a zahájit hašení hasicími přístroji a hydranty  umístěnými na chodbách, schodišti a u sklepa a neprodleně přivolat  hasiče.

6.  Popelnice na odpadky jsou umístěny před zadním vchodem. Je zakázáno  odkládat odpadky mimo nádoby a jinak znečišťovat prostor kolem popelnic.  Pro likvidaci tříděného odpadu jsou k dispozici speciálně označené  kontejnery. Při větším množství odpadu a pro nebezpečný odpad lze využít  bezplatné služby sběrného dvora. V případě, že odloží obyvatel domu  velké množství odpadu k popelnicím a jeho odvoz je nám následně  vyfakturován, jsou veškeré náklady požadovány po tom, kdo nepořádek  způsobil.

7.  Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům, a  předpisům a vyhláškám Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo Úřadu  městské části Neštěmice, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. V  případě chovu většího počtu zvířat (tři a více) je zapotřebí souhlasu  výboru společenství.

8.  Chovat nebo držet domácí zvířata je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně  řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní,  veterinární nebo jiné provozní závady a neohrožují-li bezpečnost  ostatních uživatelů bytů, čistotu a klid v domě. Jestliže zvíře obtěžuje  ostatní obyvatele domu, a to především v nočních hodinách, je vlastník  jednotky povinen učinit taková opatření, aby zvíře dále neobtěžovalo  ostatní obyvatele v domě.

9.  V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a  klidného občanského soužití je majitel domácího zvířete povinen zejména:
a) opatřit psa náhubkem a vodítkem ve společných prostorách domu a jeho okolí
b)  dbát, aby domácí zvířata jinak neznečišťovala společné prostory, jakož i  venkovní okolí domu. Dojde-li ke znečištění, je majitel povinen  neprodleně znečištění odstranit.
c) zamezit volnému pobíhání zvířat a rušení hlasovými projevy zvířete
d)  důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a  bezpečnosti spolubydlících a pečovat, aby držení domácích zvířat  nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

10. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je zakázáno.

11.  Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu, hlodavců,  zápachu a ohně v bytě a ve sklepních a půdních prostorách. Výskyt hmyzu  je povinen neprodleně oznámit členu výboru společenství k zajištění  příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých  se případný desinfekční nebo desinsekční zásah týká a povinni na výzvu  umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah,  půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.

12.   Znečistění, které zvířata způsobí ve společných prostorech a na  přilehlých pozemcích je povinen majitel ihned uklidit. Pokud tak  neučiní, má výbor právo toto provést i prostřednictvím třetí osoby a  náklady vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě, případně udělit vlastníkovi  smluvní pokutu.

13.  Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu, a to pod smluvní pokutou dle čl. VII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY A JEJICH VYMÁHÁNÍ

VI. POVINNOSTI UŽIVATELŮ BYTU

Uživatel bytu má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, platební řád, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
c) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na společných částech budovy,
d)  písemně oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých  hrozí zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo  jednotce jiného vlastníka.
e)  umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním  oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako  celku přístup do jednotky,
f)  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách  nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kdo s ním jednotku  užívají,
g) oznamovat smluvnímu správci změny v počtu příslušníků své domácnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
h)  udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,  neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné věci, které by  mohly ohrozit průchodnost únikových cest, popřípadě které by mohly  způsobit na společných prostorách vznik škody či které jsou způsobilé  obtěžovat uživatele jednotek,
i)  neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze  předpokládat, že mohou budovu poškodit (např. benzín, výbušniny,  kyselina či hydroxidy …),
j) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a po 22. hod zachovávat v domě klid (viz čl. III. domovního řádu),
k)  zeleň a květiny pěstované na oknech, upevnit a zabezpečit tak, aby  jejich náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo úrazu,
l)  udržovat ve všech společných prostorách čistotu, neodhazovat na podlahu  odpadky, nedopalky apod., neznečišťovat stěny společných prostor a  kabin výtahů

VII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY A JEJICH VYMÁHÁNÍ

1.  Každé jednotlivé porušení požárních předpisů, které způsobil vlastník  jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci  a příslušníci jejich domácnosti nebo návštěvy – pod smluvní pokutou  500,-Kč.

2.  Kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách  domu – chodby, výtahy, sklepy, schodiště atd. – pod smluvní pokutou 500  Kč.

3.  Každý jednotlivý případ znečištění společných prostor, jakož i venkovní  okolí domu psi a kočkami – pod smluvní pokutou 500 Kč.

4.  Každý jednotlivý případ znečištění společných prostor a kabin výtahů  odpadky, nedopalky, znečištění stěn apod. – pod smluvní pokutou 500 Kč.

5. Porušení ostatních ustanovení domovního řádu – pod smluvní pokutou 400 Kč.

6.  O udělení sankce rozhoduje výbor společenství. Důkazním materiálem jsou  písemná podání jednotlivých vlastníků nebo nájemců a záznamy kamerového  systému.

7.   Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či  návštěvy, má povinnost uhradit sankce a náklady vzniklé v souvislosti s  porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené  osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro  povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na  ostatních jednotkách v budově.

8. Udělené neuhrazené sankce se zahrnují do vyúčtování služeb příslušného kalendářního roku


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změny domovního řádu byly schváleny na Shromáždění vlastníků dne 29.3.2017 a vstupuje v platnost dne 29.3.2017.

2.  Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě nově vzniklých  potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z  uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi  Společenství vlastníků.

Vydáno v Ústí nad Labem dne 29. 3. 2017
©  2022 Petr Trnovec
KONTAKT
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Rozcestí 721/1
400 07 Ústí nad Labem
+420 778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
ROZCESTÍ 721/1
Návrat na obsah