DOKUMENTY - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Společenství
VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Společenství
VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
Ústí nad Labem
SÍDLIŠTĚ POD VYHLÍDKOU, KRÁSNÉ BŘEZNO
DOKUMENTY
Průkaz energetické náročnosti budovy a interní předpisy společenství, které musí dodržovat všichni vlastníci, nájemníci a osoby pohybující se v domě. Vlastník má povinnost zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
POŽÁRNÍ PŘEDPISY
DOMOVNÍ ŘÁD
I. ÚVOD
1. Shromáždění vlastníků schválilo na své schůzi dne 18. 3. 2014 tento domovní řád.

2. Domovní řád zahrnuje i některá organizační pravidla.

3.  Účelem domovního řádu je, aby dům čp. 721 v ul. Rozcestí, Ústí nad  Labem (dále jen „dům“) byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni,  aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad  popsaných v tomto řádě je možné předcházet škodám, zajistit bezpečnost  při užívání domu, a snižovat náklady při jeho údržbě a opravách.

4.  Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které  užívají byty, společné prostory a zařízení v domě, tj. pro vlastníky  bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky  (dále jen „uživatel bytu“).
II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR
1.  Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními  dveřmi, uzavíracími ventily přívodu vody a elektroměrem. Součástí bytu  jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a  elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily, a  kromě hlavního potrubí odpadu.

2.  Společnými prostorami se rozumí části domu ve spoluvlastnictví všech  vlastníků jednotek, určené pro společné užívání, a to zejména základy,  svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce, schodiště a chodby včetně  dveří zajišťujících vstup do společných částí budovy, střešní plášť,  vstupní otvory-vchody, správní a úklidové místnosti, rozvody  elektroinstalací včetně slaboproudu, kanalizace, odpadů a vody,  bleskosvody a společné antény a anténní rozvody, technická zařízení na  společných částech budovy, společné sklepní prostory.

3.  Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen  podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve  stavu způsobilém k řádnému užívání. To znamená provádět včas potřebnou  údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní  uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.
4.  Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo  společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté.  Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo peněžní  náhrada.

5.  Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by  ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků či uživatelů ostatních  jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky  provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Modernizaci,  rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se  nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických  podílů na společných částech domu, může provádět vlastník jednotky pouze  se souhlasem tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Úpravy,  jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost  spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník  jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi  vlastníky jednotek v domě.

6.  Vlastník bytu musí písemně v dostatečném předstihu oznámit Výboru  rekonstrukci bytové jednotky. Povinností je ohlásit počátek a konec  prací.   

7.  Uživatel bytu nesmí provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž  by byla ohrožena statika domu nebo jinak narušena funkčnost technického  zařízení domu (plyn, voda, elektrotechnika, domácí telefon, televizní  anténa apod.)

8.  Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo ho přenechá k  dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby  dodržují domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí smluvnímu správci  domu SVJ, nebo výboru počet osob, které budou takto byt užívat, aby bylo  možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů. Pokud  by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním  řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výbor  společenství právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých  škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.

9.  Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej  navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou  korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu (e-mail, telefonní  číslo…) za účelem doručování nutných informací, pozvánek event.  zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných písemně.

10.  Nový uživatel bytu se spojí se smluvním správcem budovy SVJ za účelem  vyplnění prohlášení vlastníka bytové jednotky. To mimo jiné obsahuje  tyto údaje: jmenný seznam osob v bytě, rok narození, kontaktní údaje  (e-mail, telefonní číslo…), datum přistěhování.

11.  Uživatel bytu, který se stěhuje jinam má povinnost vrátit výboru klíče  či jiné vstupní medium od vchodových dveří a smluvnímu správci budovy  SVJ nahlásit stavy všech měřičů (nejlépe doložit podepsaný předávací  protokol mezi majiteli), oznámit výboru a smluvnímu správci budovy SVJ  svou novou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu (e-mail,  telefonní číslo…), datum odstěhování. Odstěhováním nezaniká uživateli  povinnost podílet se na úhradě nákladů za služby patřící k bytové  jednotce k datu prodeje. Skutečné náklady se zjišťují ročně při konečném  vyúčtování. Stejně tak SVJ nezaniká povinnost vrátit případné  přeplatky.  

12.  Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu společenství umisťovat na  vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní  stožár jakákoliv zařízení a předměty. Pro stavbu a instalaci venkovních  rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího  písemného souhlasu společenství. Stavební úřad může nařídit přeložení  nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo  bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.
III. DENNÍ ŘÁD
1.  Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této  době, není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavače a jiné  hlučné zařízení a přístroje (roboty, vrtačky atd.), hlučně se bavit a  způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní a  rozhlasové přijímače nebo jiné hudební přehrávače tak, aby jejich zvuk  nepronikal do okolních bytů. V této době se také nesmí používat domácí  automatické pračky, zvláště pak v případech, kdy je jejich umístění  zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu odpovídají i za hluk, který mohou  způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností  tomu zabránit.

2.  Uživatelé jsou povinni ověřit uzavření vstupních dveří. Každý nahlášený  uživatel má právo na jeden klíč, či jiné vstupní medium ke vstupním  dveřím. Sklepní prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí.  Klíče od ostatních společných prostorů a zařízení domu, včetně těch  prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle  rozhodnutí výboru uloženy na určeném místě.

3.  Výbor prostřednictvím vlastníků jednotek a nasmlouvanou osobou je  povinen zajistit pořádek a čistotu v domě. Nasmlouvanou osobou je  zajišťován pořádek přízemí domu včetně vstupu do domu. Do nasmlouvaných  prací ve výše uvedených společných prostorách patří zejména mytí a  stírání schodů a chodeb kolem výtahů v jednotlivých podlažích, udržování  čistoty ve společných prostorách a ve sklepě, čištění sklepních oken,  zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové šachty a  kabiny.

4.  Ostatní prostory domu, tj. chodby přiléhající k bytům na jednotlivých  podlažích si uklízejí obyvatelé domu sami pravidelným střídáním ve svých  podlažích, s tím, že je nutno mýt chodby podle potřeby, nejméně však  jednou za týden. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí  společné prostory (při malování, stěhování apod.) je povinen neprodleně  po ukončení prací odstranit způsobené znečištění na vlastní náklady.
IV. TECHNICKÝ PROVOZ
1.  Z obecně platných předpisů a ze Stanov společenství vyplývá pro  vlastníky bytů povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K  zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní  údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, odečet stavu  vodoměru, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V  zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit  přístup k vodovodní nebo elektrické instalaci a ke kanalizačnímu svodu.  Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným  vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů (viz bod 1. čl. II  tohoto Domovního řádu).

2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří:
a) uvnitř bytu
- nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma používat
- plynové spotřebiče pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu,  se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů,
- průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
b) společné prostory
- dodržovat pravidla protipožární ochrany,
- udržovat pořádek a čistotu,

3.  Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a  revize ve společných prostorách domu budou organizovány správcem domu a  budou hrazeny z fondu oprav Společenství.
V. BEZPEČNOST A POŘÁDEK
1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
a) domovní vchodové dveře zůstávají neustále uzavřené. Do domu lze umožnit  vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou  legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele  bytu, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy opravářů jsou buď  očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem od správce domu.
b) každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce,  zejména při manipulaci s elektrickými spotřebiči a při odchodu z bytu se  přesvědčit, zda jsou všechny přívody vody, el. proudu vypnuty.
c) každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro  veškerá tísňová volání (hasiči, lékařská služba, policie).
d) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní  zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování  v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2.  Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické a rozvodné skříně do  jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je  povolena pouze oprávněným osobám.

3. Vstup na střechu domu je dovolen pouze oprávněným osobám.

4.  Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být  stále volně průchodné. Není povoleno na nich umísťovat nebo skladovat  hořlavé materiály.

5.  V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele  zvoláním „HOŘÍ“, a zahájit hašení hasicími přístroji a hydranty  umístěnými na chodbách, schodišti a u sklepa a neprodleně přivolat  hasiče.

6.  Popelnice na odpadky jsou umístěny před zadním vchodem. Je zakázáno  odkládat odpadky mimo nádoby a jinak znečišťovat prostor kolem popelnic.  Pro likvidaci tříděného odpadu jsou k dispozici speciálně označené  kontejnery. Při větším množství odpadu a pro nebezpečný odpad lze využít  bezplatné služby sběrného dvora. V případě, že odloží obyvatel domu  velké množství odpadu k popelnicím a jeho odvoz je nám následně  vyfakturován, jsou veškeré náklady požadovány po tom, kdo nepořádek  způsobil.

7.  Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům, a  předpisům a vyhláškám Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo Úřadu  městské části Neštěmice, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. V  případě chovu většího počtu zvířat (tři a více) je zapotřebí souhlasu  výboru společenství.

8.  Chovat nebo držet domácí zvířata je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně  řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní,  veterinární nebo jiné provozní závady a neohrožují-li bezpečnost  ostatních uživatelů bytů, čistotu a klid v domě. Jestliže zvíře obtěžuje  ostatní obyvatele domu, a to především v nočních hodinách, je vlastník  jednotky povinen učinit taková opatření, aby zvíře dále neobtěžovalo  ostatní obyvatele v domě.

9.  V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a  klidného občanského soužití je majitel domácího zvířete povinen zejména:
a) opatřit psa náhubkem a vodítkem ve společných prostorách domu a jeho okolí
b)  dbát, aby domácí zvířata jinak neznečišťovala společné prostory, jakož i  venkovní okolí domu. Dojde-li ke znečištění, je majitel povinen  neprodleně znečištění odstranit.
c) zamezit volnému pobíhání zvířat a rušení hlasovými projevy zvířete
d)  důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a  bezpečnosti spolubydlících a pečovat, aby držení domácích zvířat  nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

10. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je zakázáno.

11.  Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu, hlodavců,  zápachu a ohně v bytě a ve sklepních a půdních prostorách. Výskyt hmyzu  je povinen neprodleně oznámit členu výboru společenství k zajištění  příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých  se případný desinfekční nebo desinsekční zásah týká a povinni na výzvu  umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah,  půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.

12.   Znečistění, které zvířata způsobí ve společných prostorech a na  přilehlých pozemcích je povinen majitel ihned uklidit. Pokud tak  neučiní, má výbor právo toto provést i prostřednictvím třetí osoby a  náklady vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě, případně udělit vlastníkovi  smluvní pokutu.

13.  Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu, a to pod smluvní pokutou dle čl. VII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY A JEJICH VYMÁHÁNÍ
VI. POVINNOSTI UŽIVATELŮ BYTU
Uživatel bytu má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, platební řád, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství,
b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek,
c) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na společných částech budovy,
d)  písemně oznámit výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých  hrozí zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo  jednotce jiného vlastníka.
e)  umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním  oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako  celku přístup do jednotky,
f)  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách  nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kdo s ním jednotku  užívají,
g) oznamovat smluvnímu správci změny v počtu příslušníků své domácnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
h)  udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,  neskladovat či neodkládat ve společných prostorách žádné věci, které by  mohly ohrozit průchodnost únikových cest, popřípadě které by mohly  způsobit na společných prostorách vznik škody či které jsou způsobilé  obtěžovat uživatele jednotek,
i)  neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze  předpokládat, že mohou budovu poškodit (např. benzín, výbušniny,  kyselina či hydroxidy …),
j) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a po 22. hod zachovávat v domě klid (viz čl. III. domovního řádu),
k)  zeleň a květiny pěstované na oknech, upevnit a zabezpečit tak, aby  jejich náhodným pádem nedošlo ke škodě na majetku nebo úrazu,
l)  udržovat ve všech společných prostorách čistotu, neodhazovat na podlahu  odpadky, nedopalky apod., neznečišťovat stěny společných prostor a  kabin výtahů
VII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY A JEJICH VYMÁHÁNÍ
1.  Každé jednotlivé porušení požárních předpisů, které způsobil vlastník  jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci  a příslušníci jejich domácnosti nebo návštěvy – pod smluvní pokutou  500,-Kč.

2.  Kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách  domu – chodby, výtahy, sklepy, schodiště atd. – pod smluvní pokutou 500  Kč.

3.  Každý jednotlivý případ znečištění společných prostor, jakož i venkovní  okolí domu psi a kočkami – pod smluvní pokutou 500 Kč.

4.  Každý jednotlivý případ znečištění společných prostor a kabin výtahů  odpadky, nedopalky, znečištění stěn apod. – pod smluvní pokutou 500 Kč.

5. Porušení ostatních ustanovení domovního řádu – pod smluvní pokutou 400 Kč.

6.  O udělení sankce rozhoduje výbor společenství. Důkazním materiálem jsou  písemná podání jednotlivých vlastníků nebo nájemců a záznamy kamerového  systému.

7.   Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či  návštěvy, má povinnost uhradit sankce a náklady vzniklé v souvislosti s  porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené  osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro  povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na  ostatních jednotkách v budově.

8. Udělené neuhrazené sankce se zahrnují do vyúčtování služeb příslušného kalendářního roku
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změny domovního řádu byly schváleny na Shromáždění vlastníků dne 29.3.2017 a vstupuje v platnost dne 29.3.2017.

2.  Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě nově vzniklých  potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z  uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi  Společenství vlastníků.

Vydáno v Ústí nad Labem dne 29. 3. 2017
SMĚRNICE PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU
I.
Všeobecná ustanovení
1. Účel
Tato  směrnice stanoví postupy pro zpracování, uchovávání a správu záznamů  pořízených kamerovým systémem, který je provozován v bytovém domě  Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

2. Rozsah platnosti
Kamerový systém je provozován a tato směrnice je platná pro budovu bytového domu Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem

3. Seznam pojmů a zkratek
Pro účely této směrnice se rozumí:
a)  osobním údajem - jakákoliv informace týkající se určeného nebo  určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo  určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat  zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických  pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo  sociální identitu,
b)  citlivým údajem - osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo  etnickém původu, politických postojích, členství v odborových  organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za  trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a  genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj,  který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
c)  anonymním údajem - takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po  provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému  subjektu údajů,
d)  subjektem údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
e)  zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací,  které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a  to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se  rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,  zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,  předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo  kombinování, blokování a likvidace,
f)  shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor  postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího  uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,
g) uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,
h)  blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je  osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,
i)  likvidací osobních údajů - se rozumí fyzické zničení jejich nosiče,  jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších  zpracování,
j)  správcem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování  osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním  osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud  zvláštní zákon nestanoví jinak,
k)  zpracovatelem - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo  pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona,
l)  zveřejněným osobním údajem - osobní údaj zpřístupněný zejména  hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako  součást veřejného seznamu,
m)  evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový  soubor") - jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo  zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,
n)  souhlasem subjektu údajů - svobodný a vědomý projev vůle subjektu  údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních  údajů,
o)  příjemcem - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za  příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3  odst. 6 písm. g) zákona.

II.
Informace o kamerovém systému

1. Identifikace kamerového systému:
Kamerový systém v budově bytového domu Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem

2. Provozovatel a správce kamerového systému:
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1, IČ 254 376 66

1. Správce osobních údajů:
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1, IČ 254 376 66

2. Sídlo provozovatele a správce:
Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem

3. Odpovědná osoba správce:
Petr Trnovec, Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem, předseda výboru SVJ
Martin Jeřábek, Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem, místopředseda výboru SVJ

3. Účel zpracování osobních údajů
Účelem  zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana  života, zdraví a majetku, prevence před vandalismem, krádežemi a  poškozováním společných částí domu. Kamerový systém neslouží k  systematickému sledování osob.

III.
Popis kamerového systému

Kamerový  systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující  pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem  osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z  kamerového systému). Zvukový záznam není pořizován.
Kamerový  systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je  pořizován nepřetržitý záznam. Délka uložení záznamu je stanovena s  ohledem na účel pořizování a shromažďování osobních údajů na 7 dnů.  Kamerový systém je v současné době tvořen 33 kamerami. Kamery jsou ve  všech případech umístěny v interiéru budovy. Rozmístění jednotlivých  prvků systému v rámci budovy a zorná pole jednotlivých kamer jsou  uvedeny v příloze č. 1 „KAMEROVÝ SYSTÉM v budově bytového domu Rozcestí  721/1, Ústí nad Labem.

1. Soupis jednotlivých kamer:
a) Kamera 1
Umístění:       vstupní hala
Zorné pole:   část vstupní haly, poštovní schránky
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

b) Kamera 2
Umístění:       chodba
Zorné pole:   část chodby směrem k zadnímu vchodu, vstup do os. výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

c) Kamera 3
Umístění:       chodba
Zorné pole:   vstup ze zádveří, vstup na schodiště, dveře do kanceláře Společenství, vstup do nákl. výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

d) Kamera 4
Umístění:        nákladní výtah
Zorné pole:    kabina nákladního výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

e) Kamera 5
Umístění:       osobní výtah
Zorné pole:   kabina osobního výtahu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

f) Kamera 6 (Hl. vchod)
Umístění:       hlavní vchod
Zorné pole:   vchod do domu, zvonkové tablo
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

g) Kamera 7 (zad. Vchod)
Umístění:       zadní vchod
Zorné pole:   zadní vchod do domu hlavní
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

h) Kamera 8 (schodiště)
Umístění:       schodiště
Zorné pole:   schodiště v suterénu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

i) Kamera 9 až 20 (patro 1 až 12)
Umístění:       schodiště
Zorné pole:   schodiště a balkón 1. až 12. poschodí
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

j) Kamera 21 (střecha)
Umístění:       vestibul na střeše
Zorné pole:   schodiště na střechu
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku

k) Kamera 22 až 33 (chodba 1 až 12)
Umístění:       chodba 1. až 12. poschodí
Zorné pole:   prostor před výtahy
Typ kamery:  barevná stacionární kamera
Záznam:         záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů
Účel:               zajištění důkazního materiálu při napadení osob, zjištění krádeže a poškození majetku


Přenos  dat mezi kamerami a úložištěm probíhá prostřednictvím sítě vedené po  UTP kabelu. Pro provoz kamerové sítě, do které jsou zapojeny kamery a  DVR, je vytvořena zvláštní síť. Přístup na kamery a přenos dat je navíc  zajištěn uživatelským jménem a heslem. Záznamy z jednotlivých kamer jsou  kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v kanceláři  Společenství v suterénu budovy.

Záznamy jsou pořizovány kontinuálně a ponechány po dobu 7 dnů. Přístup do kanceláře Společenství je sledován kamerovým systémem.
Datové  úložiště je uzamčeno v místnosti, do které je omezený a řízený přístup  osob. Správu sytému provádějí osoby uvedené v čl. II. odst. 2. Tito  pracovníci mají kompletní přístup k záznamům, které jsou chráněny  přístupovými údaji. O zásazích do konfigurace celého systému jsou vedeny  záznamy v provozním deníku kamerového systému. Provozní deník je uložen  v kanceláři Společenství.

Každý  přístup k záznamům a jeho účel, jsou uvedeny v provozním deníku  kamerového systému. Stejně tak jsou do provozního deníku zaznamenány  veškeré exporty záznamů s uvedením důvodu jejich provedení.

IV.
Možnost předání záznamů mimo Správce

Záznamy  pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce a to orgánům  činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového  řízení v případě  podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, a subjektu osobních  údajů na základě jeho žádosti v souladu s ustanovením § 12 zákona o  ochraně osobních údajů. V okamžiku pořízení kopie záznamu oprávněné  osoby informují subjekt údajů, tzn. osobu, které se záznam týká nebo na  kterém se vyskytuje současně s pachatelem události, tzn., že pokud je  pořízena kopie záznamu, dotčená osoba dostává informaci, že s údajem o  ní se bude dále pracovat. O každém takovém předání je proveden záznam v  provozním deníku. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po  dobu delší, než je uvedeno u jednotlivých kamer.

V.
Zákon o ochraně osobních údajů

Provozovatel  kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým  záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležité realizace  práv a povinností upravených v nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních  údajů). Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které  zaručují jednotlivci právo na soukromí.

VI.
Souhlas subjektů osobních údajů a informační a registrační povinnost

Ke  zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem  subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak  zpracování možné pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně  osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany  práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné  osoby. Dle stanoviska č. 1/2016 vydaného Úřadem pro ochranu osobních  údajů (dále jen „ÚOOÚ") sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a  vchody do nich, prostory dopisních schránek, vstupní dveře do domu,  vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště s ohledem na  další parametry kamerového systému zasahuje do soukromí v přiměřené míře  a není vyžadován souhlas subjektů osobních údajů. Správce je však  povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím  kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům  do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým  systémem v budově domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem jsou subjekty  osobních údajů vedle informačních tabulek informovány také  prostřednictvím této Směrnice, kdy je tato zveřejněna na webových  stránkách domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem.
Žádosti  subjektů osobních údajů o informace o zpracování osobních údajů dle §  12 zákona o ochraně osobních údajů, žádosti subjektů osobních údajů dle §  21 zákona o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  přijímá předseda výboru Společenství.

VII.
Kategorie subjektů a osobních údajů

Subjekty  údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména členové  společenství, osoby bydlící v domě, jakož i další osoby, které vstupují  do prostor domu z jakéhokoliv jiného důvodu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato  směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena v kanceláři  Společenství v suterénu domu, písemně nebo v elektronické podobě je  poskytnuta všem vlastníkům bytových jednotek a zároveň je v elektronické  podobě na internetových stránkách společenství www.rozcesti721.cz.  Vlastníci bytových jednotek jsou s touto směrnicí povinni seznámit své  nájemníky (ČI. VIII odst. 2 stanov společenství).
V  příloze č. 1 „KAMEROVÝ SYSTÉM v budově bytového domu Rozcestí 721/1  Ústí nad Labem" je uvedeno rozmístění a zorná pole jednotlivých kamer.

Kontrola a aktualizace směrnice:
a) Kontrolu a případnou aktualizaci této směrnice provádí lx ročně její zpracovatel.
b)  Povinností každého vlastníka bytové jednotky je neustále sledovat její  aktuálnost a funkčnost a upozornit na její nedostatky a potřebu změn.

Tato interní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, úprava  směrnice po rozšíření kamerového systému byla provedena dne 8. 3. 2017.

Petr Trnovec          Martin Jeřábek
Příloha č. 1
KAMEROVÝ SYSTÉM
v budově bytového domu Rozcestí 721/1 Ústí nad Labem
©  2023 Petr Trnovec
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem
spolecenstvi@rozcesti721.cz
+420 778 222 721

Návrat na obsah